Od dnia 1 grudnia przeprawa promowa na rzece Noteć w Walkowicach
w Walkowicach zostaje wyłączona na czas zimowy.

www.Walkowice.pl

Aktualności

PRGOK

prgok logo

KOMUNIKAT

Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

w sprawie

DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" informuje, że z powodu wejścia w życie 1 lipca br. nowego systemu gospodarki odpadami,  wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez „właścicieli nieruchomości" należy rozumieć także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.

 

  • Jeśli mieszkasz w bloku

Właściciele mieszkań i mieszkańcy budynków wielolokalowych nie składają odrębnych deklaracji. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklaracje w imieniu mieszkańców, składają zarządcy nieruchomości wspólnej lub innego podmiotu władającego nieruchomością. Spółdzielnia albo wspólnota powinna ustalić z mieszkańcami, czy będą segregować odpady czy też nie.

 

  • Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym

W przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości. W sytuacji, gdy współwłaścicielami nieruchomości są małżonkowie, deklarację wypełnia tylko jedno z nich. Indywidualnie deklarację muszą złożyć, prócz właścicieli domów jednorodzinnych, również członkowie wspólnot mieszkaniowych, dla których nie został wybrany zarząd.

 

  • Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą nieruchomości niezamieszkałej

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, deklarację składa zarządca nieruchomości lub inny podmiot władający nieruchomością. Nieruchomości niezamieszkałe to nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, szkoły, szpitale, domy opieki, parki, cmentarze itp.

 

Deklaracja stanowi dokument, w którym właściciele sami określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji należy:

  • podać dane identyfikacyjne i adresowe;
  • podać adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja, wraz z numerem działki;
  • wskazać sposób zbierania odpadów - selektywny bądź nie;
  • wyliczyć miesięczną łączną kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- w przypadku nieruchomości zamieszkałych opłatę stanowi: iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki za gospodarowanie odpadami;

- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłatę stanowi: iloczyn liczby pojemników opróżnianych miesięcznie i stawki za pojemnik o danej pojemności;

  • własnoręcznym podpisem poświadczyć zgodność danych umieszczonych w deklaracji ze stanem faktycznym.

 

Załączniki do deklaracji:

  • DO-1/A - wypełniają właściciele i zarządcy nieruchomości zamieszkałych. Załącznik ten jest wypełniany w przypadku, gdy zarządca posiada więcej niż jedną nieruchomość zamieszkałą.
  • DO-1/B - wypełniają właściciele i zarządcy nieruchomości niezamieszkałych. Załącznik wypełniany jest w przypadku, gdywłaściciel lub zarządca posiada więcej niż jedną nieruchomość niezamieszkałą.

 

Składający nieprawdziwe oświadczenie podlega karze zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2013 nr 186).

 

Do deklaracji należy dołączyć kserokopię dotychczasowej umowy z firmą odbierającą odpady.

 

Druki deklaracji zostaną dostarczone pocztą. Wypełnione deklaracje należy zwrócić do siedziby Związku, osobiście bądź za pośrednictwem poczty do 14 czerwca br., a nie jak wcześniej informowaliśmy do 24 maja br. Biuro Obsługi Klienta Związku przyjmuje deklaracje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00.

W przypadku trudności z wypełnieniem deklaracji, należy zwrócić się o pomoc do Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w Pile, ul. Dąbrowskiego 8, tel. 67 344 21 00. Warto skorzystać także z instrukcji wypełnianie deklaracji, dostępnych na stronie www.prgok.pl. W przypadku nieotrzymania deklaracji również należy skontaktować się ze Związkiem.


źródło:http://www.czarnkowgmina.pl/


Powstańcom Wielkopolskim - 94 rocznica

„ KTO NIE SZANUJE I NIE CENI SWOJEJ PRZESZŁOŚCI,
TEN NIE JEST GODZIEN SZACUNKU TERAŹNIEJSZOŚCI
 ANI NIE MA PRAWA DO PRZYSZŁOŚCI … ”
 
                                                                              Józef Piłsudski

zdjęcie 11
     Dnia 13.02.2013 roku w Walkowicach obchodzono 94. rocznicę Powstania Wielkopolskiego .

O godzinie 12.00 przy pomniku Powstańców Wielkopolskich przybyłych gości i delegacje przywitała Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. 67 Pułku Piechoty w Romanowie Dolnym- pani Róża Wesołek. Następnie wprowadzono sztandar tutejszej szkoły. Uczniowie pod opieką pani dyrektor przygotowali pokaz słowno- muzyczny. Przybyli goście uhonorowali młodzież za występ gromkimi brawami. W końcu obchodów poszczególne delegacje złożyły kwiaty przy pomniku.
    Na zakończenie dzieci z Przedszkola w Walkowicach złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą pana Stanisława Grencla, która znajduje się przy tutejszym Przedszkolu.Autor tekstu: Krzysztof Wagner
Zdjęcia: Ewa Miler


Udana zbiórka złomu

zdjęcie 13

    Sołectwo i OSP Walkowice dziękują serdecznie wszystkim mieszkańcom za pomoc.

   Zbiórkę złomu przeprowadził Grzegorz, Mateusz, Rufin i Tomasz który ciągnikiem wraz z przyczepą jeździł po naszej wiosce. Dzięki mieszkańcom zebraliśmy dwie przyczepy różnego rodzaju metali. Do punktu skupu w Czarnkowie, złom dostarczył Jarek swoim ciągnikiem. Uzyskaliśmy ze zbiórki 2160 zł, które przekazaliśmy na konto stowarzyszenie "Wspólna droga".
Już w tym roku powstanie u nas w Walkowicach nowy plac zabaw dla dzieci.


Archiwalne zdjęcia