Od dnia 24.04.2024 Prom na rzece Noteć,
wznawia kursowanie w okresie letnim.

www.Walkowice.pl

Aktualności

Dzień Dziecka 2013

 

dzien dziecka 2013   1 czerwca 2013 r. w Walkowicach wszystkie chętne dzieci świętowały Dzień Dziecka. Młodsze dzieci uczęszczające do przedszkola wraz z Panią Dorotą przygotowały występy dla rodziców- śpiewały i tańczyły. Rodzice w ramach rewanżu zaprezentowali sztukę teatralną pt. „Czerwony Kapturek”. Jedni i drudzy nagrodzeni zostali gromkimi brawami. Kolejną atrakcją przygotowaną tego dnia był przyjazd straży pożarnej. Strażacy ochotnicy przyjechali do nas ze Sarbi, zaprezentowali wóz, niezbędny sprzęt strażacki oraz zaoferowali przejazd wozem chętnym dzieciom, co spotkało się z dużym zainteresowaniem. Niespełna dwuletnie szkraby także chętnie wsiadały do tego pojazdu. Bardzo dziękujemy OSP Sarbia Sarbka za przyjazd, cierpliwość oraz sprawienie frajdy najmłodszym. Kolejnym punktem programu były konkurencje sportowe przygotowane przez Panią Dorotę, a przeprowadzone przez Orianę i Klaudię. Zadaniem dzieci było m.in. trafienie trampkiem do celu, czy wyścig z kulą bilardową na łyżce. Konkurencje te sprawiły wszystkim bardzo dużo radości. W przerwie między zmaganiami sportowymi na dzieci i młodzież czekały smaczne przekąski: lody, gofry, frytki, pieczone na grillu kiełbaski oraz napoje. Smaczne kiełbaski przygotowali dla nas Adam i Michał, natomiast przygotowaniem gofrów oraz frytek zajęły się mamy dzieci z przedszkola.
    W tym miejscu pragniemy bardzo podziękować Panom Henrykowi Sommerfeldowi oraz Jackowi Gruszkiewiczowi, dzięki którym dzieci mogły się cieszyć tymi smakołykami. Pod koniec tego pełnego atrakcji dnia najlepsi, najwytrwalsi zawodnicy zostali nagrodzeni statuetkami oraz medalami. Także rodzice za udział w zabawach oraz wspólne świętowanie tego miłego dnia otrzymali pamiątkowe dyplomy.
    Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego dnia: Rodzicom, Panu Sołtysowi, Pani Dorocie z Przedszkola, Orianie, Klaudii, Adamowi, Michałowi oraz Pani Marioli ze Świetlicy Środowiskowej.


foto:Agnieszka Berchiet i Maciej Gacek

PRGOK

prgok logo

KOMUNIKAT

Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi"

w sprawie

DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" informuje, że z powodu wejścia w życie 1 lipca br. nowego systemu gospodarki odpadami,  wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez „właścicieli nieruchomości" należy rozumieć także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.

 

  • Jeśli mieszkasz w bloku

Właściciele mieszkań i mieszkańcy budynków wielolokalowych nie składają odrębnych deklaracji. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklaracje w imieniu mieszkańców, składają zarządcy nieruchomości wspólnej lub innego podmiotu władającego nieruchomością. Spółdzielnia albo wspólnota powinna ustalić z mieszkańcami, czy będą segregować odpady czy też nie.

 

  • Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym

W przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, do złożenia deklaracji zobowiązany jest właściciel nieruchomości. W sytuacji, gdy współwłaścicielami nieruchomości są małżonkowie, deklarację wypełnia tylko jedno z nich. Indywidualnie deklarację muszą złożyć, prócz właścicieli domów jednorodzinnych, również członkowie wspólnot mieszkaniowych, dla których nie został wybrany zarząd.

 

  • Jeśli jesteś właścicielem lub zarządcą nieruchomości niezamieszkałej

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, deklarację składa zarządca nieruchomości lub inny podmiot władający nieruchomością. Nieruchomości niezamieszkałe to nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, szkoły, szpitale, domy opieki, parki, cmentarze itp.

 

Deklaracja stanowi dokument, w którym właściciele sami określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji należy:

  • podać dane identyfikacyjne i adresowe;
  • podać adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja, wraz z numerem działki;
  • wskazać sposób zbierania odpadów - selektywny bądź nie;
  • wyliczyć miesięczną łączną kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- w przypadku nieruchomości zamieszkałych opłatę stanowi: iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość i stawki za gospodarowanie odpadami;

- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłatę stanowi: iloczyn liczby pojemników opróżnianych miesięcznie i stawki za pojemnik o danej pojemności;

  • własnoręcznym podpisem poświadczyć zgodność danych umieszczonych w deklaracji ze stanem faktycznym.

 

Załączniki do deklaracji:

  • DO-1/A - wypełniają właściciele i zarządcy nieruchomości zamieszkałych. Załącznik ten jest wypełniany w przypadku, gdy zarządca posiada więcej niż jedną nieruchomość zamieszkałą.
  • DO-1/B - wypełniają właściciele i zarządcy nieruchomości niezamieszkałych. Załącznik wypełniany jest w przypadku, gdywłaściciel lub zarządca posiada więcej niż jedną nieruchomość niezamieszkałą.

 

Składający nieprawdziwe oświadczenie podlega karze zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2013 nr 186).

 

Do deklaracji należy dołączyć kserokopię dotychczasowej umowy z firmą odbierającą odpady.

 

Druki deklaracji zostaną dostarczone pocztą. Wypełnione deklaracje należy zwrócić do siedziby Związku, osobiście bądź za pośrednictwem poczty do 14 czerwca br., a nie jak wcześniej informowaliśmy do 24 maja br. Biuro Obsługi Klienta Związku przyjmuje deklaracje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 16.00.

W przypadku trudności z wypełnieniem deklaracji, należy zwrócić się o pomoc do Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" w Pile, ul. Dąbrowskiego 8, tel. 67 344 21 00. Warto skorzystać także z instrukcji wypełnianie deklaracji, dostępnych na stronie www.prgok.pl. W przypadku nieotrzymania deklaracji również należy skontaktować się ze Związkiem.


źródło:http://www.czarnkowgmina.pl/


Powstańcom Wielkopolskim - 94 rocznica

„ KTO NIE SZANUJE I NIE CENI SWOJEJ PRZESZŁOŚCI,
TEN NIE JEST GODZIEN SZACUNKU TERAŹNIEJSZOŚCI
 ANI NIE MA PRAWA DO PRZYSZŁOŚCI … ”
 
                                                                              Józef Piłsudski

zdjęcie 11
     Dnia 13.02.2013 roku w Walkowicach obchodzono 94. rocznicę Powstania Wielkopolskiego .

O godzinie 12.00 przy pomniku Powstańców Wielkopolskich przybyłych gości i delegacje przywitała Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. 67 Pułku Piechoty w Romanowie Dolnym- pani Róża Wesołek. Następnie wprowadzono sztandar tutejszej szkoły. Uczniowie pod opieką pani dyrektor przygotowali pokaz słowno- muzyczny. Przybyli goście uhonorowali młodzież za występ gromkimi brawami. W końcu obchodów poszczególne delegacje złożyły kwiaty przy pomniku.
    Na zakończenie dzieci z Przedszkola w Walkowicach złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą pana Stanisława Grencla, która znajduje się przy tutejszym Przedszkolu.Autor tekstu: Krzysztof Wagner
Zdjęcia: Ewa Miler


Archiwalne zdjęcia